A transznemű emberekkel szembeni diszkrimináció Európában

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE)"A transznemű emberekkel szembeni diszkrimináció Európában" 2048 (2015)1 számú határozata

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE)

1. A Parlamenti Közgyűlés sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a transznemű emberekkel szembeni diszkrimináció nagyon elterjedt Európában. Ez különböző formákban jelentkezik, beleértve a munkához, lakhatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés során adódó nehézségeket, és a gyűlöletbeszéd, gyűlölet bűncselekmények, az iskolai zaklatás (bullying) valamint a fizikai, lelki bántalmazás gyakori előfordulását. A transznemű emberek többszörös diszkrimináció kockázatának vannak kitéve. Az a tény, hogy a transznemű emberek állapota betegségként szerepel a nemzetközi diagnosztikai kézikönyvekben, sérti az emberi méltóságukat és további akadályt jelent a társadalmi befogadásukhoz.

2. Az embereknek minimális ismeretük van a transznemű emberek helyzetéről, ritka a megfelelő, előítélet nélküli tájékoztatás a médiában. Mindez nagyobb mértékű előítélethez és elutasításhoz vezet, ami egyébiránt elkerülhető lenne.

3. A Közgyűlés aggodalmát fejezi ki az alapvető jogok, nevezetesen a magánélethez és a fizikai integritáshoz való jogok megsértése miatt, mellyel nemük hivatalos elismertetése során szembesülnek a transznemű emberek: ezekben az eljárásokban gyakran követelmény a sterilizáció, a válás, mentális betegség diagnózisa, műtéti beavatkozások és más orvosi eljárások. Az érintettek számára további nehézséget jelentenek az adminisztrációs terhek és olyan egyéb követelmények, mint például a választott nemben szerzett “élettapasztalat”. Ezen túlmenően, sok európai ország nem szabályozza a nem jogi elismerését, megakadályozva ezzel a transznemű emberek nevének és nemének megváltoztatási lehetőségét a személyes irataikban és az állami nyilvántartásokban.

4. Az Európa Tanács néhány tagállama nemrég módosította a nem jogi elismerésére vonatkozó törvényi szabályozását, néhány országban éppen most zajlanak ezek a jogalkotási folyamatok. Vannak szabályozások, melyek az önmeghatározás alapelvére hivatkozva nem alkalmaznak hosszú és bonyolult eljárásokat, illetve nem vonnak be orvosi személyeket vagy pszichiátereket az eljárásba.

5. Minderre való tekintettel a Közgyűlés üdvözli a nemi identitáshoz való jog elismerését, melyet először Málta foglalt törvénybe. A jogszabály minden egyén számára biztosítja a nemi identitás elismeréséhez való jogot, valamint azt, hogy mindenkit a saját nemi identitásának megfelelően azonosítsanak, és annak megfelelően kezeljenek.

6. A fentiek értelmében a Közgyűlés felkéri a tagállamokat, hogy

6.1. az antidiszkriminációs törvények és közpolitikák tekintetében


6.1.1 egyértelműen tiltsák meg a nemi identitáson alapuló diszkriminációt, a tagállamok emberi jogi intézményeinek hatásköre terjedjen ki a transznemű emberek emberi jogi helyzetének vizsgálatára, kifejezetten nevesítve a nemi identitást;

6.1.2. alkalmazzák a nemi identitáson alapuló, diszkrimináció tilalmára vonatkozó nemzetközi emberi jogi normákat, beleértve az Európai Emberi Jogi Bíróság ide vonatkozó döntéseit.

6.1.3. gyűjtsenek és elemezzenek adatokat a transznemű emberek emberi jogi helyzetére vonatkozóan, beleértve a nemi identitáson alapuló és a többszörös diszkriminációt, a transzfób eseteket és gyűlölet-bűncselekményeket, hogy azok alapján tudják szükség szerint tervezni, alkalmazni és megfigyelni az anti-diszkriminációs törvények és közpolitikák hatását;

6.1.4. alkossanak gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogi szabályozást, amely határozott védelmet nyújt a transzfób bűncselekményekkel szemben; biztosítsanak specifikus, érzékenyítő képzést a bűnüldözési szervek és a bíróságok tagjai számára;

6.1.5. biztosítsanak megfelelő védelmet a nemi identitáson alapuló diszkrimináció ellen a munkához való jutás során a magán- és az állami szférában egyaránt, valamint a lakhatás, az igazságszolgáltatás és az egészségügy területén

6.1.6. vonják be és konzultáljanak transznemű emberekkel és az őket képviselő szervezetekkel a rájuk vonatkozó közpiltikák és jogszabályok alkotása során;

6.2. a nem jogi elismerésének tekintetében:

6.2.1. vezessenek be - önmeghatározáson alapuló - gyors, átlátható és hozzáférhető eljárásokat, melyek lehetővé teszik a transznemű emberek számára a név és a regisztrált nem megváltoztatását a születési anyakönyvi kivonatokban, személyi igazolványokban, útlevelekben, oktatási bizonyítványokban és más hasonló iratokban; legyenek ezek az eljárások minden ember számára hozzáférhetőek, kortól, egészségügyi állapottól, anyagi helyzettől, illetve jelenlegi vagy korábbi fogvatartási állapottól függetlenül.

6.2.2 töröljék el a név és regisztrált nem megváltoztatását szabályozó törvényekben feltételként előírt sterilizációs és egyéb kötelező orvosi beavatkozásokat, beleértve a mentális betegség diagnózisát.

6.2.3. távolítsanak el minden meglévő házasságot korlátozó intézkedést a transznemű emberek számára nemi idetitásuk elismerése során, biztosítsák, hogy a házastársak és a gyermekek jogai ne sérüljenek ;

6.2.4. fontolják meg egy harmadik nem opciójának bevezetését a személy-azonosító okmányokban azok számára, akik igénylik azt;

6.2.5. biztosítsák azt, hogy a gyermek legfőbb érdeke érvényesüljön a gyerekekkel kapcsolatos döntések során;

6.3. a nemi helyreállító kezelések és az egészségügy tekintetében:

6.3.1. a transznemű emberek számára elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek a nemi helyreállító kezelések, úgy mint a hormonkezelés, műtétek és a pszichológiai támogatás, és biztosítsák az ellátások költségtérítését a nemzeti egészségbiztosítási rendszeren belül; minden erre vonatkozó korlátozásnak jogszerűnek, objektívnek és arányosnak kell lennie;

6.3.2. vonják be a transznemű embereket az öngyilkosságot megelőző kutatásokba, tervekbe és intézkedésekbe; tanulmányozzanak tájékozott beleegyezésen alapuló alternatív transz egészségügyi modelleket;

6.3.3 módosítsák a betegségek nemzeti szintű besorolását és támogassák a nemzetközi besorolások módosítását, biztosítva ezzel azt, hogy a transznemű embereket, beleértve a gyerekeket, ne bélyegezzék mentális betegeknek és mindeközben biztosítsanak megbélyegzésmentes hozzáférést a szükséges egészségügyi ellátásokhoz;

6.4. információ, tudatosságnövelés és képzés tekintetében:

6.4.1. az emberi jogi oktatási és képzési programok foglalják magukba a transznemű személyek emberi jogaira és a nemi identitáson alapuló diszkriminációra vonatkozó témákat, továbbá a lakosságot célzó ismeretterjesztő kampányokat is.

6.4.2. lássák el információval és képzéssel a oktatási szakembereket, bűnüldöző szervek munkatársait, egészségügyi dolgozókat, ezen belül pszichológusokat, pszichiátereket és háziorvosokat a transznemű emberek jogairól és sajátos szükségleteiről, különös tekintettel a magánéletük és méltóságuk tiszteletben tartásának fontosságáról.

Az elfogadott határozat teljes szövege

 

Fordította: Transvanilla Transznemű Egyesület

Utoljára frissítve: hétfő, 18 március 2019 17:06