Nem- és névváltoztatás Transvanilla Transznemű Egyesület. Magyarország egyetlen működő transz szervezetének információs weboldala transz embereknek és azoknak akiket érdekel a téma. https://mail.transvanilla.hu Sun, 25 Feb 2018 03:07:09 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hu-hu Nem- és névváltoztatás menete https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/nemvaltoztatas https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/nemvaltoztatas

Nem jogi elismerése

A nem jogi elismerésének folyamatát Magyarországon nem- és névváltoztatásnak nevezik az illetékes hivatalok. Magyar állam által nyilvántartott születési anyakönyvi kivonatok változtatására érvényes eljárás.

2017. január 1. óta a névváltoztatási ügyek intézését Budapest Főváros Kormányhivatala, az anyakönyvi ügyek intézését, beleértve az utónevek anyakönyvezhetőségére irányuló kérelmeket, a Miniszterelnökség látja el.

Jogi hátteréről a 429/2017. (XII. 20.) Kormányrendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól rendelkezik:

7. § A névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv a nem megváltoztatásáról, valamint az ennek következtében szükséges utónév módosításáról a nem megváltozását támogató egészségügyi szakvélemény beérkezését követő 8 napon belül értesíti a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt az anyakönyvben történő átvezetés érdekében. A nyilvántartó anyakönyvvezető a nem megváltozását a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv alapiratnak minősülő értesítése és az egészségügyi szakvélemény hitelesített fénymásolata alapján jegyzi be az anyakönyvbe.

A kérelem benyújtásának hivatalos és hatályos feltételei itt találhatóak a Kormányhivatal weboldalán: A nem- és az utónév megváltoztatása

A folyamatban részt vevő hivatalok:

Budapest Főváros KormányhivatalaÁllampolgársági és Anyakönyvi Főosztály - Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály (továbbiakban: Kormányhivatal)

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 1010 (A kérelmeket ide kell küldeni)

1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
nevvaltoztatasf@bfkh.gov.hu
+36 (1) 550-1228
www.kormanyhivatal.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egészségügyért Felelős Államtitkárság - Közegészségügyi, Járványügyi, Egészségügyi Igazgatási és Védelmi Főosztály (továbbiakban: EMMI)

1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
A minisztérium központi ügyfélszolgálatának elérhetősége: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Telefonszám: 06-1-7951177

Magyarországon a nem jogi elismertetése nincs jogilag szabályozva, viszont van egy kialakult gyakorlat amelynek során hivatalosan meg lehet változtatni a nemet és a nevet. Csak a nem illetve csak a név - másik nemű névre való - megváltoztatására nincs lehetőség.

A nem- és utónév megváltoztatásához a következő vizsgálati leletek szükségesek:

- pszichiáter szakorvos által készített szakvélemény, amely megállapítja a transzszexualizmus (F64.00) diagnózisát, továbbá tartalmazza a nem-megváltoztatás engedélyezésének javaslatát;
- klinikai szakpszichológus szakvéleménye (neki szerepelnie kell az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában: http://kereso.eekh.hu/);
- a kérelmező születésekor regisztrált nemének megfelelő nőgyógyász/urológus szakorvos szakvéleménye, amely tartalmazza, hogy a nemi átalakító műtétnek nincs orvos szakmai szempontból ellenjavallata. (Male to Female esetben urológiai, Female to Male esetben nőgyógyászati lelet szükséges.)

Semmilyen orvosi beavatkozás illetve műtét nem feltétele a névváltoztatás engedélyeztetésének.

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 44. § (3) bekezdése rögzíti, hogy anyakönyvezni legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből. Ezek alapján a nem- és névváltoztatásra irányuló kérelmen fel kell tüntetni az új nemnek megfelelő legfeljebb két utónevet.

Az At. 64/B. § (4) bekezdése alapján a nem megváltozásának a születési anyakönyvbe való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll. Ezért a kérelemben nyilatkozni kell a családi állapotra vonatkozóan is.* *

Az eljáráshoz szükséges 3000 Ft eljárási illetéket (illetékbélyeg formájában) és – amennyiben rendelkezésre áll – eredeti születési anyakönyvi kivonatát a hatóság részére kell megküldeni, mert az adatváltozás miatt bevonásra kerül. Ha nincs birtokodban az eredeti születési anyakönyvi kivonat, ennek tényét kérik a kérelmen feltüntetni.

A kérelem elbírálására hivatalosan 30 napja van a Kormányhivatalnak, de ez nem jelenti azt, hogy az eljárás ezidő alatt lezajlik, mert a gyakorlat szerint a nem megváltozását igazoló orvosi iratok elbírálása szakmai kérdés, így az anyakönyvi bejegyzés módosítása az EMMI szakvéleménye alapján történik és az EMMI-ben történő szakmai elbírálás nem számít bele ebbe az időbe. A kérelem beadását követő 60 nap letelte után arra kérünk érdeklődj mindenképp a kérelmed állapota felől!

Sablont a nem- és névváltoztatási kérelemhez itt találsz. Ez egy álatlunk készített minta, mely a minimálisan közlendő információkat tartalmazza, frissítése folyamatos, tehát érdemes a linket és nem a fájlt megosztani másokkal a problémák elkerülése érdekében. FIGYELEM: ez nem hivatalos nyomtatvány, azt nem az illetékes hivatalok készítették viszont azt elfogadják.

** A kérelemben a családi állapotról való nyilatkozás feltétele:
- nőtlen/hajadon családi állapot esetén a nyilatkozat elegendő, 
- özvegy vagy elvált családi állapot esetén olyan (záradékolt) házassági anyakönyvi kivonat, amelybe a házasság megszűnését bejegyezték vagy a bontóítélet, illetve a másik házasfél halotti anyakönyvi kivonata és a házassági anyakönyvi kivonat.

* Az engedélyezett utónevek listája, valamint az utónevek engedélyezésének alapelvei megtalálhatóak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapján. A kérelemmel egyidőben kérelmezett listán nem szereplő utónév, MTA általi elutasítása esetén késedelmet okozhat!

Amennyiben az EMMI véleménye szerint a nem megváltozottnak tekinthető (bármit is jelentsen ez - szerk.), e tényről a Kormányhivatal értesíti a kérelmezőt, valamint a kérelmező születési helye szerinti anyakönyvvezetőt, hogy a nem- és az utónév megváltozását az Elektronikus Anyakönyvbe rögzítse, valamint intézkedjen új személyazonosító képzéséről is.
Ezt követően a kérelmező bármelyik anyakönyvvezetőnél kezdeményezheti az új névre szóló születési anyakönyvi kivonat és a korábbi nemet és nevet igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását.

Családi név megváltoztatása

A nem- és névváltoztatás kérelmében nincs lehetőség a családi név megváltoztatására. Azt egy másik ettől teljesen független eljárásban lehet kérni. További információkat a családi név megváltoztatásáról itt gyűjtöttünk össze: Családi név megváltoztatása

A nem jogi elismerése (angolul legal gender recognition) az a folyamat, amely során a személy nevét és a nemével kapcsolatos adatokat a hivatalos okmányaiban és az összes hivatali nyilvántartásban megváltoztatják, annak érdekében, hogy az adott személy nemi identitását hivatalosan is elismerjék. A különböző államok eltérő feltételeket szabhatnak ahhoz, hogy ki jogosult erre, noha a kényszer-sterilizáció, a kényszerválás, a kötelező mentális betegségről szóló diagnózis vagy korhatár olyan feltételek, amelyek egyértelműen sértik az egyén emberi jogait. A hazai hatósági nyelvezet és a köznyelv is gyakran a nemváltoztatást, nemváltást használja a nem jogi elismerése helyett.

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Sun, 21 Feb 2010 19:16:05 +0000
Meglévő házasságra vonatkozó szabályozás https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/meglevo-hazassag https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/meglevo-hazassag
A házasság férfi és nő között jöhet létre, vagyis a házasságnak létezési feltétele a felek eltérő neme. A nemváltoztatás ennek megfelelően a házasság megszűnéséhez vezet és nem érvénytelenséget eredményez. Abban az esetben, ha a nemét megváltoztató személy házas, a nem megváltoztatásával a házasságnak ez a létezési feltétele szűnik meg, vagyis az egyik házastárs nemének megváltoztatása a házasság megszűnésének jogkövetkezményét kell maga után vonja. Ezt deklarálja a törvény azzal, hogy arról is rendelkezik, hogy a házasság felbontásához hasonlóan a házassággal kapcsolatos járulékos kérdéseket – így különösen a közös kiskorú gyermek tartása, házastársi tartás, lakáshasználat – abban az esetben is rendezni kell, ha a házasság az egyik fél nemének megváltoztatása miatt szűnik meg.
 
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 
69/B § (4) A nem megváltozásának az anyakönyvbe való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll.
]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Sun, 21 Feb 2010 20:26:34 +0000
Műtéti finanszírozás https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/muteti-finanszirozas https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/muteti-finanszirozas

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

23. § A biztosított részleges térítés mellett jogosult

k) külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél.

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

1. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Ebtv. 23. §-ában foglalt, egyes részleges térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díja

6. Az Ebtv. 23. §-ának k) pontja alapján a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásért fizetendő részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 90 százaléka, amely az ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható.

 

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Tue, 13 Jul 2010 19:30:39 +0000
OEP utasítás a méltányosságból igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokról https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/oep-utasitas-a-meltanyossagbol-igenybe-veheto-egeszsegugyi-szolgaltatasokrol https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/oep-utasitas-a-meltanyossagbol-igenybe-veheto-egeszsegugyi-szolgaltatasokrol

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának
28/2008. (Eb.K. 10.) számú OEP utasítása
a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások járóbeteg-ellátás keretében nyújtott
méltányossági alapú ártámogatásáról és a méltányosságból igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokról


A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 26. §-ban foglalt, méltányosságból igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásának hatósági eljárási rendjét a következõk szerint szabályozom:

Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), és igazgatási szerveire, a megyei egészségbiztosítási pénztárakra és a Fõvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban az igazgatási szervek együtt: MEP).

A méltányosságból igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokról

Az utasítás B. részében az Ebtv. 26. § (1) bekezdésében foglalt, méltányosságból igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások iránti igények elbírálásának a Vhr. 11/B–11/C. és a 11/D. § (3) bekezdés ab) pontján alapuló eljárási rendjét a következõk szerint szabályozom:

I. Az utasítás célja és hatálya

1. Az utasítás B. részének célja a méltányosságból engedélyezhetõ gyógyító-megelõzõ ellátás, illetve a biztosított által részleges térítési díj megfizetése mellett igénybe vehetõ, meghatározott egészségügyi szolgáltatás térítési díjának méltányosságból történõ átvállalására irányuló kérelmek egységes elbírálásához részletes eljárási szabályok meghatározása.

2. Az Ebtv. 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján méltányosságból engedélyezhetõ
a) a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás,
b) a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérõ alkalmazása,
c) a befogadott olyan egészségügyi szolgáltatás, amely az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gymtv.) 25. §
(6)–(12) bekezdései szerint, gyógyszer indikáción túli alkalmazásával történik,
d) a biztosított által részleges térítési díj megfizetése mellett igénybe vehetõ szolgáltatások közül
da) a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlás orvosi munkadíjának,
db) az egészségi állapot alapján indokolt, az e feladatra finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál történõ ápolás részleges térítési díjának,
dc) az orvosi rehabilitáció keretében történõ szanatóriumi ellátás rendjérõl szóló 20/1995. (VI. 29.) NM rendeletben meghatározott esetekben a szanatóriumi ellátás részleges térítési díjának,
dd) fejlõdési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsõdleges jegyeinek kialakítása céljából végzett beavatkozok kivételével a külsõdleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás részleges térítési díjának átvállalása.

3. A Gymtv. 25. § (6)–(12) bekezdés alapján méltányosságból engedélyezhetõ a fekvõbeteg szakellátás keretében indikáción túli gyógyszer alkalmazás az E. Alap terhére történõ finanszírozása, amennyiben
a) fekvõbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjábana finanszírozásba befogadásra került.
b) fekvõbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer nincs valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadva.

II. Általános feltételek

1. Ezen utasítás B. részének alkalmazásával méltányosságból engedélyezhetõ gyógyító-megelõzõ ellátásra felhasználható éves keretet az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésérõl szóló törvény állapítja meg. Az indikáción túli gyógyszer alkalmazásával engedélyezett szolgáltatás finanszírozásának fedezetét az adott szolgáltatás szerinti ellátási forma finanszírozására szolgáló kassza elõirányzata biztosítja.

2. Méltányosságból kizárólag olyan egészségügyi szolgáltatás engedélyezhetõ, amelyet a kérelmezõ az OEP elõzetes engedélye alapján, az egészségbiztosítóval az adott szolgáltatásra finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: finanszírozott egészségügyi szolgáltató) vesz igénybe.

3. Nem engedélyezhetõ
a) részleges térítési díj átvállalása
aa) az ellátást végzõ orvos megválasztása,
ab) fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás beutaló nélküli igénybevétele,
ac) fekvõbeteg gyógyintézeti ellátás beutalási rendtõl eltérõen igénybevétele,
ad) saját kezdeményezésre az ellátás – többletköltséget okozó – elõírásoktól eltérõ tartalommal történõ igénybevétele,
ae) az egészségügyi ellátás keretében történõ egyéb kényelmi szolgáltatások igénybevétele esetén
b) olyan szolgáltatás
ba) amelyre a biztosított az Ebtv. alapján finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál térítésmentesen jogosult,
bb) amelyek az Ebtv. alapján az Egészségbiztosítási Alap terhére nem vehetõ igénybe,
bc) amelyet az adott, finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál jogszabály szerinti várólista alapján vehetõ igénybe,
bd) amelynek igénybevétele méltányossági engedély hiányában megtörtént,
be) amelynek részleges térítési díja már kifizetésre került,

III. A kérelem és az ügyintézés

1. Az I. fejezet 2. pontja a)–b) és d) alpontjának hatálya alá tartozó méltányossági kérelmet írásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai tekintetében biztosítottnak minõsülõ, valamint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) vagy törvényes képviselõje (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) az OEP-nek a biztosított lakóhelye szerint illetékes területi igazgatási szervéhez, a fõvárosi, illetve megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (a továbbiakban: MEP) nyújthatja be. Amennyiben a biztosított, illetve a törvényes képviselõ a kérelmet az OEP-hez nyújtja be, az OEP Gyógyító-Megelõzõ ellátási Fõosztálya a kérelem megérkezésétõl számított 5 munkanapon belül megküldi az illetékes MEP-hez döntés elõkészítés céljából.

2. Az I. fejezet 2. pontja c) alpontja szerinti, indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történõ egészségügyi szolgáltatásra irányuló kérelmet a biztosított, vagy írásbeli meghatalmazása alapján a képviselõje (pl. a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató) az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztályára nyújthatja be.

3. A biztosított személyes adatait és TAJ számát, valamint a kérelmezett szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és a kezelõorvos azonosítására vonatkozó adatokat tartalmazó kérelemhez csatolni kell

a) az 1. pont szerinti kérelem esetén a Vhr. 11/B. § (3) bekezdésében elõírt mellékleteket [az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt; az ellátást (beavatkozást) végzõ egészségügyi szolgáltató megnevezését, továbbá nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a vállalásáról, annak várható költségérõl, valamint implantátum vagy egyéb speciális eszköz esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát; fogászati rekonstrukció esetén a kezelési tervet, valamint a megyei szakfõorvos véleményét a beavatkozás szakmai indokoltságáról; a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élõk által – a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapban – megszerzett jövedelemrõl], továbbá
b) az I. fejezet 2.a) pont szerinti esetekben a magyarországi szakmai elfogadottságot igazoló dokumentumokat,
c) az Ebtv. 23. § c) pontja szerinti fogpótlás orvosi munkadíjának átvállalására irányuló kérelem esetén a biztosított fogászati állapotát (statust) is rögzítõ, fogtagonkénti bontásban elkészített kezelési tervet, valamint ennek megfelelõen kiállított fogorvosi munkadíjra vonatkozó árajánlatot,
d) az I. fejezet 3.b) pontja szerinti, indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történõ szolgáltatásra irányuló kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell:
da) a biztosítottat kezelõ szakorvos javaslatát, amelybõl megállapítható a kért gyógyszer neve, kiszerelése, pontos dózisa, alkalmazásának indokoltsága és idõtartama (az eddigi terápiák, illetve az új kezelések várható hatékonysága),
db) az OGYI-nak a kérelem szerint gyógyszer indikáción túli alkalmazásának a biztosítottra vonatkozó egyedi engedélyét,
dc) 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a biztosított kizárólag a kérelem szerinti gyógyszer alkalmazásával kezelhetõ, látható el és megfelel az OGYI engedélyben meghatározott feltételeknek és tartalmazza a kérelem szerinti gyógyszer indikáción túli alkalmazásával korábban már engedélyezett, protokoll szerint végezhetõ kezelések OENO kódját,
dd) a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élõk által – a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapban – megszerzett jövedelemrõl.

4. Az I. fejezet 3.a) pont szerinti kérelemhez kizárólag az OGY-hez benyújtott – mellékletek nélküli kérelmet – és az OGYI által kiadott a gyógyszer indikáción túli alkalmazására vonatkozó engedélyt kell mellékelni.

5. Az ügyintézési határidõ a kérelemnek – a 6. pont kivételével – OEP-hez történõ megérkezése napjától számított 30 nap. Az ügyintézési határidõbe nem számít be a hiánypótlásra történt felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõszak,

6. Amennyiben a kérelem szerinti gyógyszer valamennyi indikációjában a finanszírozásba befogadásra került, az indikáción túli alkalmazásra irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidõ egyszerûsített eljárásban 8 munkanap, a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet szerinti sürgõs szükség esetén soron kívül.

7. A MEP, illetve az indikáción túli gyógyszer alkalmazására irányuló kérelem esetén az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztálya a kérelem megérkezését követõen haladéktalanul ellenõrzi, hogy

a) a kérelem megfelel-e a 3., illetve a 4. pontokban foglalt követelményeknek,
b) a kérelmezett szolgáltatás, illetve a részleges térítési díj átvállalása tekintetében gyakorolható-e a méltányossági jogkör,
c) a kérelmezett szolgáltatás teljesítése, a részleges térítési díj befizetése megtörtént-e.

8. Ha a kérelem hiányosan érkezett, a MEP, illetve az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztálya annak beérkezésétõl számított 8 napon belül – 15 napos teljesítési határidõ megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetéssel – hiánypótlásra hívja fel a kérelmezõt.

9. Az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztálya a kérelmet elutasítja, ha az nem méltányossági jogkörbe tartozó szolgáltatásra, ellátásra irányul.

10. Az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztálya az eljárást megszünteti, ha a kérelmezõ a hiánypótlásra megadott határidõt elmulasztotta és az erre megállapított határidõ meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a kérelem elbírálását.

11. A MEP ellenõrzõ fõorvosa a benyújtott kérelem és annak mellékletei, szükség esetén a biztosított vizsgálata alapján orvos szakmai állásfoglalást készít, és a hatályos jogszabályok alapján javaslatot tesz a kérelem elbírálására vonatkozóan. Javaslatának tartalmazni kell az orvos szakmai és/vagy szociális alapú indokokat, továbbá a méltányosságból átvállalni javasolt térítési díj százalékos mértékét és összegét.

12. A MEP fogászati rekonstrukció esetén beszerzi az illetékes szakfelügyelõ fõorvosnak a rendelkezésére bocsátott orvosi dokumentáció és a biztosított vizsgálata alapján kialakított szakmai véleményét.

13. Implantátum, egyéb speciális eszköz árának átvállalására irányuló kérelem esetén vizsgálni kell, hogy az implantátum, illetve az eszköz születési rendellenesség, vagy késõbb bekövetkezett rendellenesség korrekciójához, üzemi balesetbõl, foglalkozási megbetegedésbõl eredõ egészségkárosodás korrekciójához kerül-e felhasználásra, a fejlõdési rendellenesség egyéb terápiával orvosolható-e, a deformitás kialakulását okozta-e orvosi beavatkozás, vagy trauma, az orvosi dokumentáció alapján igazolható-e, hogy a biztosított ellátásához kizárólag a kérelmezett implantátum, illetve eszköz szükséges.

14. A MEP a jogszabályoknak és jelen utasításnak megfelelõen döntésre elõkészített kérelmet mellékleteivel, véleményével és javaslatával együtt a kérelem, illetve a hiánypótlási határidõ lejártát követõ 8 napon belül megküldi az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztályának.

15. Az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztálya a döntésre nem megfelelõen elõkészített kérelmet visszaküldi a MEP részére és amennyiben a megalapozott döntés meghozatalához szükséges, a jogszabályban és jelen utasításban elõírt mellékletek kiegészítéseként egyéb irat beszerzését kezdeményezi.

16. Az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztálya megküldi az indikáció túli gyógyszer alkalmazására irányuló kérelmet az OEP Tanácsadó Testületének véleményezés céljából, ha a kérelmezett gyógyszer még nem került minden forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában befogadásra. A Tanácsadó Testület tagjai az OEP Gyógyítõ-Megelõzõ Ellátási Fõosztály és az Egyedi Méltányossági Ügyek Fõosztály vezetõje által kijelölt egy-egy köztisztviselõje, valamint az Egyedi Méltányossági Ügyek Fõosztálynak a kérelmezett szolgáltatás indikációja szerinti szakmában megbízott szakértõje.

17. Afinanszírozás mértékét alapvetõen a biztosított betegsége, valamint az ellátás során a biztosított részére végzett, besorolási szempontnak számító beavatkozásai alapján kell meghatározni. Indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történõ szolgáltatás engedélyezése során az OEP figyelembe veszi a gyógyszerre a törzskönyvezett indikáció szerinti alkalmazás esetén járó finanszírozás mértékét is.

IV. A kérelem elbírálása


1. Az Ebtv. 23. § c) pontja alapján, a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlás esetén, a 18–60 év közötti biztosítottak által igénybe vett ellátás fogorvosi munkadíja, vagy annak része vállalható át méltányosságból. Az egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fogászati ellátás munkadíja az „Egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése (7B)” térítési kategóriában finanszírozásra lejelenthetõ. Ebben az esetben a kérelmet el kell utasítani.

2. A részleges térítési díj átvállalására benyújtott kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni
a) az ápolás részleges térítési díjának átvállalására irányuló kérelem esetén a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének 5. pontja szerinti térítési díjat,
b) a szanatóriumi ellátás térítési díjának átvállalására irányuló kérelem esetén a 20/1995. (VI. 17.) NM rendeletben
foglalt szabályokat,
c) a külsõdleges nemi jelleg megváltoztatására irányuló beavatkozásnál a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6. pontja szerinti térítési díjat,
d) a biztosított szociális helyzetét. A biztosított által fizetendõ részleges térítési díj 100%-ának átvállalása engedélyezhetõ, ha a biztosított nyilatkozata szerint az egy fõre jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló biztosított esetén a két és félszeresét. Minden egyéb esetben a biztosított fizetendõ részleges térítési díj legfeljebb 70%-ának átvállalása engedélyezhetõ.

3. Fekvõbeteg szakellátás keretében indikáción túli gyógyszer alkalmazás a Gymtv. rendelkezéseinek figyelembevételével és abban az esetben engedélyezhetõ
a) egyszerûsített eljárásban, amennyiben az adott fekvõbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba már befogadásra került,
b) egyéb eljárásban, amennyiben az alkalmazandó gyógyszer nincs valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadva, figyelembe kell venni a Tanácsadó Testület javaslatát, a betegség súlyosságát, az orvos szakmai indokolást, az alkalmazott és kérelmezett kezelések költségét, hatékonyságát és a biztosított jövedelmi helyzetét.

4. A kérelemrõl az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztály elõterjesztése alapján az OEP fõigazgatója dönt. A döntésrõl
és annak indokairól értesíteni kell a kérelmezõt, a kérelmezett szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatót, valamint
az illetékes MEP-et.

V. Az engedély végrehajtásának szabályai

1. Az engedélyezett ellátás finanszírozására az engedély biztosított részére történt kézbesítést követõ 1 (egy) éven belül
kerülhet sor, kivéve, ha a benyújtott kezelési terv alapján, az ettõl eltérõ ütemezés orvos-szakmailag indokolt.
2. Az OEP a méltányosságból átvállalt térítési díj összegét az ellátást követõen az alábbi dokumentumok benyújtását követõen utalványozza:
a) a biztosított kórházi zárójelentése vagy klinikai összefoglaló jelentése, valamint a beteg nyilatkozata arról, hogy a kérelmezett szolgáltatást, ellátást megkapta,
b) beavatkozás igénybevétele esetén, az eredeti számla, amin vevõként az OEP került feltüntetésre és tartalmazza a biztosított nevét, TAJ számát, a beavatkozás idõpontját, és az azt végzõ orvos aláírását valamint pecsétjét,
c) a felhasználásra került anyag, eszköz költségét igazoló számla, melyen feltüntették a biztosított nevét, TAJ számát, valamint a kezelõorvos aláírásával és pecsétjével igazoltan a felhasználás idõpontját és a felhasznált mennyiséget, továbbá a szolgáltató kifizetését igazoló beszerzési számlának a másodpéldánya, illetve pénzügyi ellenjegyzéssel hitelesített számlamásolata.

3. Az utalványozás az OEP engedélye alapján az egészségügyi szolgáltató számlájára történik, maximum az engedélyezett összeg mértékéig. A kifizetés megtörténtérõl az OEP Gyógyító-Megelõzõ Ellátási Fõosztály írásban értesíti a szolgáltatót.

4. Az indikáción túli gyógyszeres kezeléseket tartalmazó fekvõbeteg-ellátások finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 36–45. § szerinti eljárása szerint történik.

Záró rendelkezések

1. Az utasítás 2008. október 23-án lép hatályba.

2. Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a 7/2008. (Eb. K. 3.) számú OEP fõigazgatói utasítás és a 21/2000. (Tb. K. 4.) számú OEP fõigazgatói utasítás hatályát veszti.

3. Az utasítás az Egészségbiztosítási Közlönyben teljes terjedelmében megjelenik.
4. A MEP vezetõje – az A. rész II./4. pont szerinti méltányossági kérelmekkel kapcsolatban – ezen utasítás hatálybalépését követõ 30 napon belül utasításban rendelkezik a helyi sajátosságokkal kiegészített szabályzatról.

Budapest, 2008. október 22.

Dr. Rendek Vilma s. k.,
mb. fõigazgató

 

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Thu, 01 Dec 2011 21:08:59 +0000
Diploma, bizonyítványok és nyelvvizsga cseréje https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/bizonyitvany-es-nyelvvizsga https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/bizonyitvany-es-nyelvvizsga

A bizonyítvány cseréjét az az intézmény végzi, amely az adott bizonyítvány kiállította. Amennyiben a bizonyítványt kiállító intézmény megszűnt, az érettségi bizonyítvány és a szakmai bizonyítvány esetén a jogutód intézménynél, vagy a vizsgáztató intézmény székhelye szerinti főjegyzőnél lehet kezdeményezni a cserét.

Amennyiben a nyelvvizsga bizonyítványt kiállító intézmény nem érhető el, a cserét a régi nyelvvizsga bizonyítvány, valamint a névváltoztatást dokumentáló okmányok alapján az Oktatási Hivatal Nyelvvizsga Akkreditációs Központja (1054 Budapest, Báthory u. 10. Tel: 374-2331) végzi.

Névváltozás esetén az érettségi bizonyítványt és az OKJ bizonyítványokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 31./113. § (2) pontja szerint kell kicserélni.

"Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról – beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt is – bizonyítványmásodlatot kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvénytelenítni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának."

A rendelet itt olvasható

A felsőoktatás területén még nem rendezett a nevét megváltoztató (volt) hallgató oklevelének, felsőoktatásban szerzett dokumentumainak a cseréje, új oklevél kiadása. A felsőoktatásról szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben foglaltakhoz hasonló szabályozásra kerül sor a felsőoktatás területén is.

"A minisztériumnak nincs hatásköre a felsőoktatási intézményeknek állásfoglalást kibocsátani a nevüket megváltoztató személyek okleveleinek cseréjét illetően, ugyanis az Alkotmánybíróság többek között a 60/1992. (XI.17.) AB határozatában is kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.

A nevüket megváltoztató személyek új okleveleinek kiadásával kapcsolatban – a fentiekre tekintettel, valamint a jogi szabályozás hiányában – szakmai véleményünket tudjuk csak egyelőre megfogalmazni, és ezt meg is tesszük minden egyes megkeresés alkalmával. Így a felsőoktatási intézmények – a jogi szabályozás hiányában is – a névváltoztatással összefüggő kérelmeket a közoktatási intézmények gyakorlata szerint intézik."

Nemzeti Erőforrás Minisztérium tájékoztatása 2011. június

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Tue, 13 Jul 2010 19:34:17 +0000
Családi név megváltoztatása https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/csaladi-nev-megvaltoztatasa https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/csaladi-nev-megvaltoztatasa

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a kérelmezőnek a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

1.  A kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét.

2.  Amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét is.

3.  A kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét.

4.  A kérelem indokolását.

5.  Egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e.

6.  Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.

A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki. A névváltoztatási iratok nem selejtezhetők, őrzésükről és nyilvántartásukról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.

A névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter rendeli el.

Az ügyintézési határideje - ha törvény eltérően nem rendelkezik - 60 nap. Amennyiben a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani.

Az eljárás illetéke 10 000 Ft (ismételt kérelem esetén 30 000 Ft), melyet a kérelmen illetékbélyeg formájában kell leróni.

A korábban kiadott névváltoztatási okiratról az arra jogosult részére az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter hiteles másolatot adhat ki. Az okiratmásolat kiállítására irányuló kérelem illetéke 1 000 Ft.

A kérelem nyomtatvány letölthető innen.

1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

 

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Wed, 17 Oct 2012 19:43:43 +0000
Korábbi név és jogi nem igazolása https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/korabbi-nev-es-jogi-nem-igazolasa https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/korabbi-nev-es-jogi-nem-igazolasa

Azt javasoljuk, hogy az anyakönyv átvételekor kérjetek egy ún. hatósági bizonyítványt (2004. évi CXL. törvény 83. §) az anyakönyvvezetőtől, amely a nem- és a név megváltozásának tényét tanúsítja, benne a korábbi és az új névvel. A bizonyítvány igénylésekor annak célját meg kell nevezni, erre a "személyazonosság igazolása" vagy a "hivatalos ügyek intézése" fordulatot javasoljuk. A bizonyítvány elvesztése esetén (vagy régebbi nem és névváltoztatás esetén, mindezek fényében) egy hasonló dokumentum az anyakönyvvezetőtől bármikor igényelhető. A bizonyítvány kiállításának díja 3000 Ft (1990. évi XCIII. törvény Melléklet XXI.).

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Fri, 01 Oct 2010 15:03:15 +0000
Nem- és névváltoztatás menete külföldön élő magyar állampolgár esetében https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/nem-es-nevvaltoztatas-menete-kulfoldon-elo-magyar-allampolgar-eseteben https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/nem-es-nevvaltoztatas-menete-kulfoldon-elo-magyar-allampolgar-eseteben

Nem- és névváltoztatás iránti kérelem külföldön élő magyar állampolgár esetében előterjeszthető személyesen bármelyik magyar konzuli tisztviselőnél.
A kérelemben nyilatkoznia kel a kérelmezőnek a családi állapotra vonatkozóan, valamint, hogy milyen utónevet szeretne viselni.

Csatolandó iratok:

1. születési anyakönyvi kivonat,
2. klinikai szakpszichológusi vélemény,
3. pszichiátriai vélemény,
4. urológiai(MtF esetben)/nőgyógyászati(FtM esetben) vizsgálati papír,
5. zárójelentés (ha volt műtét)

Az eljárásért konzuli díjat kell fizetni, amelynek összegéről a külképviseleten tudnak tájékoztatást nyújtani.

Amennyiben a kérelmező születési családi nevét is meg szeretné változtatni, névváltoztatási kérelmet kell nyújtania.
A kérelem külföldön élő magyar állampolgár esetén szintén személyesen terjeszthető elő bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél. A kérelem átvételét követően a konzuli tisztviselő a kérelmet elbírálás céljából felterjeszti a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz.
A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek igazolnia kell személyazonosságát és magyar állampolgárságát érvényes okmányokkal, valamint csatolnia kell a születési anyakönyvi kivonatát és a névváltoztatás alapjául szolgáló iratokat.
A születési név megváltoztatására irányuló eljárásért szintén konzuli díjat kell fizetnie a kérelmezőnek.

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Thu, 16 May 2013 12:19:17 +0000
A név- és nemváltoztatás jogi háttere Magyarországon https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/a-nev-es-nemvaltoztatas-jogi-hattere-magyarorszagon https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/a-nev-es-nemvaltoztatas-jogi-hattere-magyarorszagon

A hatályos magyar szabályozás a természetes személyek nemének megváltoztatásáról igen hiányos, azonban a nem megváltoztatását semmi nem tiltja Magyarországon, ugyanakkor minisztériumi engedély a nemváltoztató műtéti beavatkozáshoz és a névváltoztatás indokaként minden esetben szükséges.

A név- és nemváltoztatásra tehát van lehetőség, aminek törvényi hátterét részenként és elemenként az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és végrehajtási rendeletei illetve a születési név megváltoztatását illetően a 2010. évi I. törvény szolgáltatja. Konkrétan a transzszexuálisok számára nagy jelentőségű jogszabályi keretet jelent az Alkotmánybíróság 43/2005 (XI. 14.) számú határozata, mely a transzszexuális személyek nem változtatását az önrendelkezési jogból vezeti le, illetve az 58/2001 (XII. 7.) számú határozata, amelyben az Alkotmánybíróság a transzszexuális személyek névválasztási és névviselési jogát alkotmányos alapjogként említi.

Határozat száma: 58/2001. (XII. 7.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság megállapítja: A névjog az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt emberi méltóságból levezethető alapvető jog. Minden embernek elidegeníthetetlen joga van az (ön)azonosságát kifejező saját névhez és annak viseléséhez. Ez a jog az állam által nem korlátozható. A névjog egyéb elemei – így különösen a névválasztás, a névváltoztatás, a névmódosítás – a jogalkotó által alkotmányosan korlátozhatók.

A Bíróság gyakorlata szerint ugyanakkor a névváltoztatáshoz való jog a transzszexuálisok esetében elvezethet odáig, hogy követelhessék az anyakönyvben feltüntetett nevük megváltoztatását, s őket át is kell anyakönyvezni, és pedig nemcsak a nemük, de a nevük változása miatt is. Az állam tehát köteles nemük megváltozását – a névváltoztatással együtt – tudomásul venni. (Eur.Court HR, B.v. France judgment
of 25 March 1992, Series, A.no.232-C.)

A jelenleg alkalmazott eljárási rend:

A folyamat elindítását a transzszexuális személy kezdeményezi a nem- és névváltoztatás iránti kérelmével, amit az EMMI vagy a Belügyminisztérium illetékes főosztályaihoz, esetleg mindkettőhöz nyújt be. Minden esetben megtörténik a kérelem orvos-szakmai felülvéleményezése, ami pszichiáter, klinikai szakpszichológus, urológus/nőgyógyász szakvéleményeinek segítségével történik.

Két pszichiáter szakvéleménye szükséges a diagnózis felállításához, de bevett gyakorlat, hogy az egyik szakvéleményt klinikai szakpszichológus véleményével egészítik ki az érintettek. A pszichiátriai szakvéleménynek tartalmaznia kell egyértelműen a Transzszexualizmus (F64.00) diagnózist és a név- és nemváltoztatással kapcsolatos pszichiátriai javaslatot. Fontos szempont az engedély kiadásához az urogenitális apparátus funkcionális és alaki normalitása, amit urológiai illetve nőgyógyászati vizsgálattal kell igazolni. A név- és nemváltoztatásnak nem feltételei előzetes orvosi beavatkozások.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 69/B. § (4) bekezdése alapján a nem megváltozásának a születési anyakönyvbe való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll. A kérelemben nyilatkozni kell a családi állapotra vonatkozóan is, tehát a meglévő házasságot illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot a kérelmezőnek előzőleg fel kell bontania.

Indokolt esetben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium az engedélyeket kiadja. A névváltoztatás végrehajtását az illetékes anyakönyvvezető teszi meg és dokumentálja. A módosított anyakönyvi kivonat birtokában kerülhet sor a személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), illetve más okiratok (bizonyítványok, diplomák stb.) cseréjére, illetve módosítására. A módosításnak olyan formában kell megtörténnie, hogy abból az érintett korábbi nemére következtetni ne lehessen.

Nem rendelkezik arról jogszabály, hogy ki és milyen feltételekkel vehet igénybe orvosi beavatkozásokat.

A műtétek részleges társadalombiztosítási térítésre (10%) jogosultak, de 90%-ban a betegnek kell finanszírozni a kezelést. Méltányossági kérelem alapján lehetőség van – a kérelmező vagyoni helyzetétől függően – akár a teljes költségtérítés elengedésére is. Semmilyen jogszabály nem akadályozza a kezelések külföldön történő igénybevételét, viszont abban az esetben sem jár magasabb támogatás.

Nincs az érintett szakterületek (pszichiátria, klinikai szakpszichológia, sebészet, plasztikai sebészet, endokrinológia, nőgyógyászat, urológia) szakemberei számára a kezelésekre irányuló speciális képzés vagy továbbképzés.

A nem hivatalos megváltoztatását követően az érintett a jog szerint minden tekintetben az új nemmel bíró személynek minősül: az új neme szerint köthet házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot, az új neme szerinti nyugdíjkorhatár vonatkozik rá, stb.

A nem jogi elismerése - Nemzetközi kitekintés 2015

Magyarországon nem- és névváltoztatás a hivatalos eljárás neve, melynek során elismeri az állam a transz emberek nemi identitását. Ezen kiadványunk nemzetközi kitekintés a nem jogi elismerésének nemzetközi gyakorlatáról és az ahhoz kapcsolódó emberi jogi normákról. Tovább

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Sun, 25 Aug 2013 19:34:02 +0000
Menekült nem- és névváltoztatása Magyarországon https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/menekult-nem-es-nevvaltoztatasa-magyarorszagon https://mail.transvanilla.hu/nemvaltoztatas/menekult-nem-es-nevvaltoztatasa-magyarorszagon

Nem- és névváltoztatás háttere Magyarországon

Magyarországon a nemváltoztatással kapcsolatos eljárásra nincs jogi szabályozás, ennek hiányában az eljárás rend a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között kialakult gyakorlat határozza meg. A transzneműekkel kapcsolatos eljárás azonban alapvetően az anyakönyvi eljáráshoz kapcsolódik.

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 32 § (1) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy a születési anyakönyv nyilvántartja többek között a gyermek nemét, az At. 32 § (2) bekezdés d) pontja pedig azt, hogy a gyermek nemének megváltozást is.

A kérelmező neme megváltozásának anyakönyvezésére irányuló kérelmét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz nyújtja be. Az At. 30 § (4) bekezdése alapján a kérelemben meg kell jelölni a nem megváltozásának engedélyezése esetén viselni kívánt, az új nemnek megfelelő, legfeljebb két utónevet, továbbá - ha rendelkezésre áll - csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot, valamint a kérelem elbíráláshoz szükséges, rendelkezésre álló orvosi igazolásokat, leleteket, amennyiben műtétre is sor került, a kórházi zárójelentéseket. Az At. 32 § (3) bekezdése rögzíti, hogy a nem megváltozásának a születési anyakönyvbe történő bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll. Ez alapján a nem- és névváltoztatás csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező szabad családi állapotú (nőtlen, hajadon, elvált, özvegy, elvált bejegyzett élettárs, özvegy bejegyzett élettárs), így az érintettnek nyilatkoznia kell családi állapotáról is.

Az iratok továbbításra kerülnek az Emberi Erőforrások Minisztériumába. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségpolitikai Főosztálya a becsatolt egészségügyi dokumentációk áttekintését követően - amennyiben indokoltnak látja a kérelmező nemének a kijavítását - szakvéleményt állít ki. A szakvélemény az ügyfél kérelmével együtt továbbításra kerül a kérelmező születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz.

A nem megváltozást a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezető jegyzi be a születési anyakönyvbe.

A fentiekből következik, hogy az anyakönyvi bejegyzés kijavításáról nem születik alakszerű határozat. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82. § (2) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést határozatnak kell tekinteni. Ebből következően a nem és utónév születési anyakönyvben történő kijavítása is határozatnak minősül. A Ket. 78 § (1) bekezdése pedig rögzíti, hogy a határozatot közölni kell az ügyféllel, amely ebben az esetben a születési anyakönyvi kivonat formájában történik, amelyet az ügyfélnek kell kérelmeznie a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

Vonatkozásai menekült esetében

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Nmjt.) 10 § (1) bekezdése alapján az ember jogképességét, cselekvőképességét és általában személyi állapotát, továbbá személyhez fűződő jogait személyes jogai szerint kell elbírálni. Az ember személyes joga elsősorban annak az államnak a joga, amelynek állampolgára. Bár az Nmjt. 13 §-a alapján a Magyarországon menedékjogot élvező egyén személyi állapotára a magyar jog az irányadó, jelen esetben a magyarországi anyakönyvi bejegyzés hiánya miatt ez nem lehetséges. A személy ugyanis a menekült státusz megszerzése után is külföldi állampolgár marad, akinek születését külföldi hatóság tartja nyilván.

Amennyiben a személy megszerzi a magyar állampolgárságot, úgy sor kerülhet a fent leírt eljárásra, hiszen ekkor a külföldön történt születését is be kell jegyezni a magyar anyakönyvbe. Azonban ekkor is figyelemmel kell lenni arra, hogy az At. 30 § (4) bekezdése alapján mindenki a nemének megfelelő utónevet viselhet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által összeállított utónévjegyzékből. Ha a választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben. az MTA nyilatkozik a kért utónév anyakönyvezhetőségéről. Ha a személy a magyar állampolgárság megszerzése után olyan utónevet választ, amely nem szerepel az utónévjegyzékben, úgy az MTA véleményét be kell szerezni, amennyiben támogatja, úgy bejegyezhető az anyakönyvbe.

]]>
info@transvanilla.hu (Administrator) Nem- és névváltoztatás Fri, 13 Dec 2013 10:18:31 +0000